Ερωτηματολόγιο για την προώθηση της βιοοικονομίας στην ΠΔΜ

Στο πλαίσιο του έργου «Νέες τεχνολογίες και καινοτόμες προσεγγίσεις σε σχέση με την αγροδιατροφή και τον τουρισμό για την ενίσχυση της περιφερειακής αριστείας στην Δυτική Μακεδονία – Agrotour», του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (Ι.Δ.Ε.Π) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.ΚΕ.Τ.Α), η ερευνητική ομάδα του Π1.3.3 διαμόρφωσε ένα ερωτηματολόγιο έρευνας με σκοπό την διερεύνηση της γνώσης, του ενδιαφέροντος και των δυνατοτήτων προώθησης της βιοοικονομίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Στόχος της δράσης αυτής είναι η εξέταση της συνέργειας της βιοοικονομίας με τον αγροδιατροφικό κλάδο και οι δυνατότητες περαιτέρω προώθησης της στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.   

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://forms.gle/RkxcWBsr5D7YqVBq9

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν στο παραδοτέο Π1.3.3: Έκθεση με τα αποτελέσματα της έρευνας (Τεχνική έκθεση).