Σύνοψη έργου

Συνοπτική περιγραφή έργου

Η αγροδιατροφή και ο τουρισμός είναι δύο από τους πλέον βασικούς κλάδους της Ελληνικής οικονομίας. Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει συμπεριλάβει τους δύο κλάδους στην Στρατηγική Περιφερειακής Έξυπνης Εξειδίκευσης, αναγνωρίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αλλά και τις προκλήσεις που παρουσιάζουν, θέτοντας συγκεκριμένες προτεραιότητες για κάθε κλάδο, όπως η γεωργία ακριβείας, η εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την ανάπτυξη κτηνοτροφικών προϊόντων ειδικών προδιαγραφών, η ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων και εφαρμογών για την δημιουργία ειδικών μορφών τουρισμού (όπως ο περιπατητικός και ο θεματικός τουρισμός) και την προαγωγή του σύγχρονου πολιτισμού. 

Σε αυτά τα πλαίσια, η παρούσα προτεινόμενη πράξη εστιάζει στους τομείς της αγροδιατροφής και του τουρισμού, συμπεριλαμβάνοντας δράσεις και ενέργειες που στοχεύουν στις προτεραιότητες του Σχεδίου Στρατηγικής και Έξυπνης Εξειδίκευσης της περιφέρειας, και παράλληλα συνδράμουν στην  ανάπτυξη σύγχρονων ερευνητικών υποδομών με στόχο την ενίσχυση της καινοτομικής ικανότητας και την προώθηση της αριστείας στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ποιο συγκεκριμένα, οι ενότητες εργασίας (ΕΕ) εξειδικεύονται ως:

Αγροδιατροφή

  • ΕΕ1. Βιοοικονομία και Αγροδιατροφή 
  • ΕΕ2. Γεωργία Ακριβείας
  • ΕΕ3. Έξυπνη Κτηνοτροφία

Τουρισμός

  • ΕΕ4. Πολιτικές τουρισμού στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
  • ΕΕ5. Τουριστικές Διαδρομές Μικτής Πραγματικότητας

Διάχυση και Επικοινωνία

  • ΕΕ6. Διάχυση Αποτελεσμάτων

Οι ενότητες εργασίας σε κάθε κλάδο σχεδιάστηκαν ώστε να καλύπτουν πολύπλευρα κάθε τομέα και ταυτόχρονα να αλληλοσυμπληρώνονται, δημιουργώντας σφαιρική αντιμετώπιση και σύνθετες λύσεις, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονές προκλήσεις που παρουσιάζουν οι κλάδοι της αγροδιατροφής (Εικ. 1) και του τουρισμού (Εικ. 2), ενώ  η ΕΕ6 θα συγκεντρώνει όλες τις δράσεις διάχυσης, συμπεριλαμβάνοντας και δράσεις που στοχεύουν από κοινού στην αγροδιατροφή και τον τουρισμό.

 

Copyright © 2021 Agrotour. All Rights Reserved.