Βιοοικονομία και Αγροδιατροφή

Περιγραφή

Ο όρος και το περιεχόμενο της βιοοικονομίας προέκυψε από την πίεση παγκόσμιων προκλήσεων, που σχετίζονται με την ύπαρξη και τη χρήση των ανανεώσιμων βιολογικών πόρων όπως: η γεωργική παραγωγή, τα τρόφιμα, ο θαλάσσιος πλούτος, η ζήτηση ενέργειας κ.α. Σύμφωνα με τον ορισμό της Ε.Ε., η βιοοικονομία περιλαμβάνει κλάδους της οικονομίας που χρησιμοποιούν ανανεώσιμους βιολογικούς πόρους και την μετατροπή τους (μη εξαιρουμένων των απόβλητων και υποπροϊόντων), σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας. Βασικός στόχος που τέθηκε από την Ε.Ε. είναι η προώθηση μιας ισχυρής βιοοικονομίας που θα παρέχει τη δυνατότητα στην Ευρώπη να ζει εντός των δυνατοτήτων της. Η ανάπτυξη της βιοοικονομίας στην Ε.Ε. προωθείται μέσω διαφόρων πολιτικών. Στην Ελλάδα τόσο οι έρευνες που αφορούν θέματα βιοοικονομίας όσο και οι πολιτικές ενημέρωσης και προώθησης υστερούν σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

 

Στόχοι

Η παρούσα πρόταση έχει ως στόχο να συμβάλει στην κάλυψη αυτού του κενού, συμπεριλαμβάνοντας την ενότητα εργασίας  «ΕΕ1: Βιοοικονομία και Αγροδιατροφή», με στόχο τον προσδιορισμό και την διερεύνηση της βιοοικονομίας και της συνέργειας της με την αγροδιατροφή στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και ο εντοπισμός των αναπτυξιακών της δυνατοτήτων τοπικά μέσω της εκτίμησης κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων. Με κατάλληλες μεθοδολογίες (Ανάλυση Εισροών-Εκροών, ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες) θα προσδιοριστούν οι κλάδοι της βιοοικονομίας και στη συνέχεια θα διερευνηθεί το επίπεδο της στην Ελλάδα και την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και η συμβολή της σε κοινωνικοοικονομικούς δείκτες (απασχόληση, παραγωγή, εισοδήματα), σε ένα πλαίσιο γενικής ισορροπίας. Παράλληλα θα εξεταστεί η συνέργειά της με τον αγροδιατροφικό κλάδο και η συμβολή του, ενώ μέσω πρωτογενούς έρευνας στη Δυτική Μακεδονία θα διερευνηθεί η υιοθέτηση της βιοοικονομίας και οι τρόποι προώθησής της. Τα αποτελέσματα θα αποτελέσουν οδηγό για την προώθησή της και εργαλείο για την ανάπτυξη της περιοχής. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν καινοτόμες δράσεις σε δύο άξονές, την γεωργία και την έξυπνη κτηνοτροφία.

Η ερευνητική ομάδα

Λοΐζου Ευστράτιος

Λοΐζου Ευστράτιος

Καθηγητής - Επιστημονικά Υπεύθυνος EE1

Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
eloizou (at) uowm.gr

Χατζηθεοδωρίδης Φώτιος

Χατζηθεοδωρίδης Φώτιος

Καθηγητής

Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
fxtheodoridis (at) uowm.gr

Μέλφου Κατερίνα

Μέλφου Κατερίνα

Καθηγήτρια

Τμήμα Γεωπονίας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
kmelfou (at) uowm.gr

Ζαραλής Κωνσταντίνος

Ζαραλής Κωνσταντίνος

Επίκουρος Καθηγητής

Τμήμα Γεωπονίας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
kzaralis (at) uowm.gr

Σίσκου Θωμάς

Σίσκου Θωμάς

Επίκουρος Καθηγητής

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
tsiskou (at) uowm.gr

Μιχαηλίδης Αναστάσιος

Μιχαηλίδης Αναστάσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τομέας Αγροτικής Οικονομίας
Τμήμα Γεωπονίας,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
tassosm (at) auth.gr

Παπαδοπούλου Χριστίνα-Ιωάννα

Παπαδοπούλου Χριστίνα-Ιωάννα

Υποψήφια Διδάκτωρ

Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
drdcbs00003 (at) uowm.gr

Κυρικλίδης Μάριος-Ερρίκος

Κυρικλίδης Μάριος-Ερρίκος

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
drdcbs00005 (at) uowm.gr

Μαγγιρίδης Γεώργιος

Μαγγιρίδης Γεώργιος

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
gmag88 (at) hotmail.gr

Παλτάκη Κατερίνα

Παλτάκη Κατερίνα

Υποψήφια Διδάκτωρ

Τομέας Αγροτικής Οικονομίας, Τμήμα Γεωπονίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
apaltaki (at) agro.auth.gr

Κάλφας Δημήτριος

Κάλφας Δημήτριος

Διδάκτωρ, Επιστημονικός Συνεργάτης

Τμήμα Γεωπονίας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
kalfdimi (at) gmail.com

Δραστηριότητες

Δημοσιεύσεις:
 1. Papadopoulou, C.I.; Loizou, E.; Melfou, K. and Chatzitheodoridis, F. (2021). The Knowledge Based Agricultural Bioeconomy: A Bibliometric Network Analysis. Energies 14(20): 6823. https://doi.org/10.3390/en14206823

 2. Paltaki, A.; Michailidis, A.; Chatzitheodoridis, F.; Zaralis, K. and Loizou E. (2021). Bioeconomy and Livestock Production Nexus: A Bibliometric Network Analysis. Sustainability 13(22): 12350. https://doi.org/10.3390/su132212350

 3. Paltaki, A.; Zaralis, K.; Chatzitheodoridis, F.; Michailidis, A. and Loizou, E. (2021). Bioeconomy in livestock sector through bibliometric network analysis: A case from Greece. Proceedings of the XII International Scientific Agriculture Symposium Agrosym 2021, 7-10 October 2021. pp. 1313-1319.

Παρουσιάσεις σε συνέδρια:
 1. Κυρικλίδης, Μ.Ε. και Λοΐζου, Ε. (2022). Εξέταση της κοινωνικοοικονομικής συμβολής των κλάδων της βιοοικονομίας στην Ελλάδα μέσω τη εφαρμογής ενός υποδείγματος Εισροών-Εκροών. 22ο Επιστημονικό Συνέδριο του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων, 14-15 Οκτωβρίου. Γρεβενά, Ελλάδα.

 2. Kiriklidis, M.E. and Loizou, E. Are biobased sectors key sectors for an economy: Bioeconomy at national and regional level using an Input-Output model. International Conference on Applied Economics (ICOAE 2022), 7-9 July 2022. Madrid, Spain.

 3. Loizou, E.; Kriklidis, M.E. and Jurga, P. The socioeconomic role of Bioeconomy sectors in Rural areas: The case of a Greek Region. 20th European Rural Development Network (ERDN) Conference, 14-16 September 2022. Mielno, Poland.

 4. Μαγγιρίδης, Γ.; Κυρικλίδης, Μ.Ε.; Χατζηθεοδωρίδης, Φ. και Λοΐζου, Ε. (2022). Περιφερειακές ανισότητες και Απολιγνιτοποίηση: Εστιάζοντας στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου. 22Ο  Επιστημονικό Συνέδριο  του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων, 14-15 Οκτωβρίου 2022. Γρεβενά, Ελλάδα.

 5. Paltaki, A.; Zaralis, K.; Chatzitheodoridis, F.; Michailidis, A. and Loizou, E. (2021). Bioeconomy in livestock sector through bibliometric network analysis: A case from Greece. Paper presented in the  XII International Scientific Agriculture Symposium Agrosym 2021, 7-10 October 2021, Bosnia and Herzegovina.

 6. Paltaki, A.; Loizou, E.; Chatzitheodoridis, F.; Partalidou, M.; Nastis, S. and Michailidis, A. (2022). Training needs in bioeconomy: Evidence from Western Macedonia, Greece. Proceedings of the 14th International Conference Economies of the Balkan and Eastern European Countries ΕΒΕΕC, 20-22 May 2022. Florence, Italy. 

 7. Papadopoulou, C.I.; Loizou, E.; Chatzitheodoridis, F. and Karelakis, C. (2022). Exploring farmers’ knowledge for circular bioeconomy: An exploratory factor analysis in a rural region. 14th International Conference Economies of the Balkan and Eastern European Countries ΕΒΕΕC, 20-22 May 2022. Florence, Italy. 

 8. Papadopoulou, C.I.; Melfou, K.; Loizou, E. and Karelakis, C. (2021). A bibliometric network analysis on agricultural bioeconomy.  Paper presented in the XII International Scientific Agricultural Symposium Agrosym 2021, October 7-10 2021, Bosnia and Herzegovina.

Copyright © 2021 Agrotour. All Rights Reserved.

Μετάβαση στο περιεχόμενο