Διάχυση αποτελεσμάτων

Δημοσιεύσεις

 1. Papadopoulou, C.I.; Loizou, E.; Melfou, K. and Chatzitheodoridis, F. (2021). The Knowledge Based Agricultural Bioeconomy: A Bibliometric Network Analysis. Energies 14(20): 6823. https://doi.org/10.3390/en14206823
 2. Paltaki, A.; Michailidis, A.; Chatzitheodoridis, F.; Zaralis, K. and Loizou E. (2021). Bioeconomy and Livestock Production Nexus: A Bibliometric Network Analysis. Sustainability 13(22): 12350. https://doi.org/10.3390/su132212350
 3. Paltaki, A.; Zaralis, K.; Chatzitheodoridis, F.; Michailidis, A. and Loizou, E. (2021). Bioeconomy in livestock sector through bibliometric network analysis: A case from Greece. Proceedings of the XII International Scientific Agriculture Symposium Agrosym 2021, 7-10 October 2021. pp. 1313-1319.
 4. Damos, P.; Papathanasiou, F.; Tsikos, E.; Kyriakidis, T. and Louta, M. 2022. “Bayesian Non-Parametric Thermal Thresholds for Helicoverpa armigera and Their Integration into a Digital Plant Protection System” Agronomy 12, no. 10: 2474. https://doi.org/10.3390/agronomy12102474.
 5. Balafas, V.; Karantoumanis, E.; Ploskas, N.; Louta, Μ. “Machine Learning and Deep Learning for Precision Agriculture: Literature Review”, submitted to  Precision Agriculture, Springer, 2023
 6. Damos, P.; Papathanasiou, F; Tsikos, E.; Kyriakidis, T. and Louta, M. “Predicting the occurrence and risk damage caused by the two-spotted spider mite Tetranychus urticae (Koch) in dry beans (Phaseolus vulgaris L.)  combining rate and heat summation models for digital decisions support”, submitted to Agriculture, 2023
 7. Kasapidou, Ε.; Karatzia, M-A; Mitlianga, Π.; Basdagianni, Ζ.; Effects of Production Systems and Seasons on Retail-Goat-Milk Fatty-Acid Composition and Nutritional Indices in Greece. Animals 12 (17), 2204, https://doi.org/10.3390/ani12172204
 8. Tsounis, N.; Vlachvei, A.; Bertsatos, G.; Iliopoulou, E.; ‘Revenue Determinants in Alternative Tourism Market: A LASSO Approach’, International Journal of Contemporary Hospitality Management (submitted)
 9. Tsounis, N. (with Dritsaki,C.; Agiomirgianakis,G.; Vlachvei, A.; Bertsatos,G.; Iliopoulou, E.; Monovasilis, T.), ‘Expenditure Share Elasticities in a Tourism AIDS model for the Region of Western Macedonia’, (in preparation).
 10. Tsounis, N. (with Dritsaki,C.; Agiomirgianakis,G.; Vlachvei, A.; Bertsatos,G.; Iliopoulou, E.; Monovasilis, T.), ‘Determinants of Tourism Demand in the Region of Western Macedonia’, (in preparation).
 11. Tsounis, N. (with Bertsatos, G.; Kalogiratou, Z.; Monovasilis, T.), ‘A Computational Model for predicting Tourist arrivals in the Region of Western Macedonia’, (in preparation).
 12. Tsounis, N. (with Bertsatos, G.; Kalogiratou, Z.; Monovasilis, T.), (forthcoming), ‘Modeling Tourist Arrivals with the use of Differential Equations: the case of alternative tourist in Greece’, in N. Tsounis and A. Vlachvei (eds.), Springer Proceedings in Business and Economics ICOAE2022.
 13. Glavas, Κ.; Prapas, G.; Tzimourta, K.; Tzallas, A.; Giannakeas, N. and Tsipouras, M. “Intra-User Analysis Based on Brain-Computer Interface Controlled Game “, 45th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2022), 2022, [Online], Accepted, https://10.1109/TSP55681.2022.9851336
 14. Prapas, G.; Glavas, Κ.; Tzimourta, K.; Tzallas, A.; Giannakeas; N. and Tsipouras, M. G., “Motor Imagery Approach for BCI Game Development”, 7th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Social Media Conference (7TH SEEDA-CECNSM 2022), Ioannina, Greece, 2022, Accepted, https://10.1109/SEEDA-CECNSM57760.2022.99322937.
 15. Glavas, K.; Prapas, G.; Tzimourta, K.D.; Giannakeas, N.; Tsipouras, M.G. Evaluation of the User Adaptation in a BCI Game Environment. Appl. Sci. 2022, 12, 12722. https://doi.org/10.3390/app122412722
 16. Prapas, G., Glavas; K., Tzimourta, K. D.; Tzallas, A. T. and Tsipouras, M. G. (2023). Mind the Move: Developing a Brain-Computer Interface Game with Left-Right Motor Imagery. Information, 14(7), 354. https://doi.org/10.3390/info14070354
 17. Gramouseni, F.; Prapas, G.; Bellos, C.; Angelidis, P.; Giannakeas N. and Tsipouras, M. G. , “Exploring Ensemble Machine Learning Models for Attention and Memory Assesment,” 2023 46th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), Prague, Czech Republic, 2023, https://doi.org/10.1109/TSP59544.2023.10197698.
 18. G. Prapas, K. Glavas, F. Gramouseni, C. Bellos, A. Sarantidis, N. Theodoropoulos, R.Schoretsaniti, Y. Ziogas and M. G. Tsipouras, “Augmenting reality in mountain routes”, 2023 International Conference on Intelligent Metaverse Technologies & Applications (iMETA2023), DOI: 10.1109/iMETA59369.2023.10294605
 19. F. Gramouseni, G. Prapas, P. Angelidis, N. Giannakeas and M. G. Tsipouras, “Augmenting Education”, 2023 International Conference on Intelligent Metaverse Technologies & Applications (iMETA2023), Tartu, Estonia, https://doi.org/10.1109/iMETA59369.2023.10294647
 20. F. Gramouseni, K.D. Tzimourta, P. Angelidis, N. Giannakeas, M.G. Tsipouras, “Cognitive Assessment Based on Electroencephalography Analysis in Virtual and Augmented Reality Environments, Using Head Mounted Displays: A Systematic Review.”, Big Data Cogn. Comput. 2023, 7, 163. https://doi.org/10.3390/bdcc7040163

Παρουσιάσεις σε συνέδρια

 1. Κυρικλίδης, Μ.Ε. και Λοΐζου, Ε. (2022). Εξέταση της κοινωνικοοικονομικής συμβολής των κλάδων της βιοοικονομίας στην Ελλάδα μέσω τη εφαρμογής ενός υποδείγματος Εισροών-Εκροών. 22ο Επιστημονικό Συνέδριο του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων, 14-15 Οκτωβρίου. Γρεβενά, Ελλάδα.
 2. Kiriklidis, M.E. and Loizou, E. Are biobased sectors key sectors for an economy: Bioeconomy at national and regional level using an Input-Output model. International Conference on Applied Economics (ICOAE 2022), 7-9 July 2022. Madrid, Spain.
 3. Loizou, E.; Kriklidis, M.E. and Jurga, P. The socioeconomic role of Bioeconomy sectors in Rural areas: The case of a Greek Region. 20th European Rural Development Network (ERDN) Conference, 14-16 September 2022. Mielno, Poland.
 4. Μαγγιρίδης, Γ.; Κυρικλίδης, Μ.Ε.; Χατζηθεοδωρίδης, Φ. και Λοΐζου, Ε. (2022). Περιφερειακές ανισότητες και Απολιγνιτοποίηση: Εστιάζοντας στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου. 22Ο  Επιστημονικό Συνέδριο  του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων, 14-15 Οκτωβρίου 2022. Γρεβενά, Ελλάδα.
 5. Paltaki, A.; Zaralis, K.; Chatzitheodoridis, F.; Michailidis, A. and Loizou, E. (2021). Bioeconomy in livestock sector through bibliometric network analysis: A case from Greece. Paper presented in the  XII International Scientific Agriculture Symposium Agrosym 2021, 7-10 October 2021, Bosnia and Herzegovina.
 6. Paltaki, A.; Loizou, E.; Chatzitheodoridis, F.; Partalidou, M.; Nastis, S. and Michailidis, A. (2022). Training needs in bioeconomy: Evidence from Western Macedonia, Greece. Proceedings of the 14th International Conference Economies of the Balkan and Eastern European Countries ΕΒΕΕC, 20-22 May 2022. Florence, Italy.
 7. Papadopoulou, C.I.; Loizou, E.; Chatzitheodoridis, F. and Karelakis, C. (2022). Exploring farmers’ knowledge for circular bioeconomy: An exploratory factor analysis in a rural region. 14th International Conference Economies of the Balkan and Eastern European Countries ΕΒΕΕC, 20-22 May 2022. Florence, Italy.
 8. Papadopoulou, C.I.; Melfou, K.; Loizou, E. and Karelakis, C. (2021). A bibliometric network analysis on agricultural bioeconomy.  Paper presented in the XII International Scientific Agricultural Symposium Agrosym 2021, October 7-10 2021, Bosnia and Herzegovina.
 9. Damos, P.; Tsikos, E.; Louta, M.; Papathanasiou, F. Towards the Development of a Smart Plant Protection Solution for Improved Pest Management of Dry Beans (Phaseolus vulgaris L.) in Northern Greece, in Proceedings of the 1st International Electronic Conference on Entomology, 1–15 July 2021, MDPI: Basel, Switzerland, doi:10.3390/IECE-10568
 10. Louta, M.; Papathanasiou, F.; Damos, P.; Ploskas, N.; Dasygenis, M.; Kyriakidis, T. S.; Balafas, V.; Chatzisavvas, A.; Karampelia, I.; Karantoumanis, E.; Mantas, N.; Dimokas, N.; Lazaridis, V.; Vandikas, I.; Stergiou, K.; Angelidis, P. A.; Tsikos, E. Intelligent Pesticide and Irrigation Management in Precision Agriculture: The Case of VELOS Project.  – In 10th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2022),  2022, pp 91–99.
 11. Chatzisavvas, A.; Dasygenis, M. and Louta, M. “Autonomous Unmanned Ground Vehicle in Precision Agriculture–The VELOS project.” In 2022 7th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Social Media Conference (SEEDA-CECNSM), pp. 1-4. IEEE, 2022.
 12. Karantoumanis, E.; Balafas, V.; Louta, M. and Ploskas, N. “Computational comparison of image preprocessing techniques for plant diseases detection.” In 2022 7th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Social Media Conference (SEEDA-CECNSM), pp. 1-5. IEEE, 2022.
 13. Δάμος Π., Τσίκος Ε., Παπαθανασίου Φ. και Λούτα Μ. Εφαρμογή ενός γενικού μοντέλου μόλυνσης για την σκωρίαση της φασολιάς Uromyces spp. ως μέρος του συστήματος υποστήριξης αποφάσεων φυτοπροστασίας «ΒΕΛΟΣ» στην καλλιέργεια φασολιού (Phaseolus vulgaris L.) παρουσιάστηκε στο 20ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο, 3-6 Οκτωβρίου 2022, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
 14. Chatzisavvas, A.; Dasygenis, M. and Louta, M. “Path Planning for Agricultural Ground Robots – Review”, submitted to 2023 5th International Conference on ICT Integration in Technical Education” (ETLTC 2023), in conjunction with 2nd International Conference on Entertainment Technology and Management (ICETM 2023), 24-27 January, Japan
 15. Ziouzios, D. and Dasygenis, M. “A methodology to design ubiquitous embedded systems for environmental scenarios”, submitted to 2023 5th International Conference on ICT Integration in Technical Education (ETLTC 2023), in conjunction with 2nd International Conference on Entertainment Technology and Management (ICETM 2023), 24-27 January, Japan
 16. Chatzisavvas, A.; Louta, M. and Dasygenis, M. “Implementation of Agricultural Path Planning with Unmanned Ground Vehicles (UGV) based on Enhanced A* Algorithm” (ETLTC 2023), submitted to International Conference on Modern Circuits and System Technologies (MOCAST 2023), 28-30 June, Athens, Greece
 17. Amanatidis, M.; Karatzia, M-A.; Basdagianni, Z.; Mitliagka, P.; Kasapidou, E. “Semi-extensive goat farming systems in the mountainous region of Western Macedonia – sustainability goals amidst a changing territory”, International Mountain Conference 2022, September 11 – 15 2022, Ιnnsbruck, Austria.
 18. Triantafillidou, A. and Georgios Lappas (2022), “Virtual and Augmented Reality in Serious Tourism Games: Opportunities, Tourist Motives, and Challenges”, in Proceedings of the 4th ETLTC International Conference on Information & Communications Technology, Aizuwakamatsu, Japan, January 25-28.
 19. Kleftodimos, A.; Lappas, G.; Vrigkas, M. and Gkoutzios, S. (2022), “Taleblazer vs Metaverse: A Comparative Analysis of the Two Platforms for Building AR Location-Based Educational Experiences, paper presented at the 4th ETLTC International Conference on Information & Communications Technology”, Aizuwakamatsu, Japan, January 25-28 and further considered by editorial board for publication in the International Journal of Entertainment Technology and Management.
 20. Tsipouras, M. G.; Gramouseni, F.; Prapas, G.; Bellos, C. “AGROTOUR – New Technologies and Innovative Approaches to Agri-Food and Tourism to Boost Regional Excellence in Western Macedonia”, WAC – Walking Arts Encounters/Conference, Prespa, Greece, 3-10 July 2023.
 21. Gramouseni, F.; Tsipouras, M. G. “Augmented Reality in tourism”, WAC – Walking Arts Encounters/Conference, Prespa, Greece, 3-10 July 2023.
 22. Prapas, G.; Tsipouras, M. G. “Augmented Reality in Touristic Routes”, WAC – Walking Arts Encounters/Conference, Prespa, Greece, 3-10 July 2023.
 23. Bellos, C.; Tsipouras, M. G. “Measuring User Engagement to Cultural Heritage Sites and Objects with EEG Analysis in a VR Environment”, WAC – Walking Arts Encounters/Conference, Prespa, Greece, 3-10 July 2023.

Ημερίδες

 1. 29/05/2023: Ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του ΠΕ1 “Συνέργεια Βιοοικονομίας και Αγρο-διατροφικού κλάδου: Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και προοπτικές ανάπτυξης της”, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Φλώρινα, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
 2. 03-10/07/2023: Ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του ΠΕ5 στο Συνέδριο “Το Περπάτημα ως Ερώτημα ” που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή των Πρεσπών, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
 3. 04/03/2023: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ΠΕ5 στην Ημερίδα “Ζωγράφοι της Εράτυρας (Σέλιτσας): Από τον 18ο στον 19ο αιώνα “, Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης, Ινστιτούτο Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΠΕΚ «ΤΗΜΕΝΟΣ», Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Δήμος Βοΐου (Κοινότητα Εράτυρας).
 4. 08/09/2023. Ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων των ΠΕ2 “Ευφυές σύστημα βελτιστοποίησης καλλιέργειας φασολιού στα πλαίσια της Γεωργίας Ακριβείας” και ΠΕ3 “Από το Βουνό στο Ράφι»: Παραγωγή αίγειων προϊόντων ορεινών περιοχών ειδικών προδιαγραφών με την εισαγωγή έξυπνων τεχνολογιών ακριβείας” 

Συμμετοχή σε εκθέσεις:

 
 • 86η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (10-18 Σεπτεμβρίου 2022)
 • 1η Έκθεση – Συνέδριο «Η  Δυτική Μακεδονία της δημιουργίας και της καινοτομίας» (07-09 Φεβρουαρίου 2023)

Copyright © 2021-2023 Agrotour. All Rights Reserved.

Μετάβαση στο περιεχόμενο