Ερωτηματολόγιο Διερεύνησης Απαιτήσεων χρηστών

Στα πλαίσια του έργου “Νέες τεχνολογίες και καινοτόμες προσεγγίσεις σε σχέση με την Αγροδιατροφή και τον Τουρισμό για την ενίσχυση της περιφερειακής αριστείας – Agrotour” του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, η ερευνητική ομάδα του ΠΕ5 –  Τουριστικές Διαδρομές Μικτής Πραγματικότητας έχει συντάξει ερωτηματολόγιο, το οποίο διερευνά τις βασικές λειτουργίες και δυνατότητες που είναι επιθυμητό να παρέχει μια εφαρμογή Eικονικής/Eπαυξημένης Πραγματικότητας για τον ορεινό τουρισμό. 

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://forms.gle/eEwwTMqWkiEUBn8m9

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν στο παραδοτέο Π5.1.3: Έκθεση Απαιτήσεων χρηστών για εφαρμογές Μικτής Πραγματικότητας στον τουρισμό.