Πολιτικές τουρισμού στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιγραφή

Στόχος του προτεινόμενου ερευνητικού έργου είναι, κατ’ αρχάς, να αναγνωρίσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την ζήτηση του τουρισμού για την Ελλάδα και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, εν συνεχεία να αξιολογήσει την χρονική επίπτωση κάθε παράγοντα ξεχωριστά και τέλος  να προσδιορίσει την αποτελεσματική χρονική δράση των μέσων και δράσεων τουριστικής πολιτικής που  μπορούν να χρησιμοποιήσουν ιδιωτικοί και κρατικοί φορείς όταν οι βραχυπρόθεσμοι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τις τουριστικές αφίξεις. Ο σκοπός της ερευνάς μας είναι να δημιουργηθεί ένας οδηγός/υπόδειγμα (blueprint) της χρονικής αποτελεσματικότητα κάθε τουριστικής δράσης, ενέργειας και πολιτικής. Η ανάγκη για αυτό το οδηγό/υπόδειγμα προκύπτει από το γεγονός ότι οι δράσεις τουριστικής πολιτικής πρέπει να διατυπωθούν σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα και κυρίως ότι αυτές οι δράσεις θα πρέπει να ελέγχονται για την χρονική αποτελεσματικότητα η αναποτελεσματικότητα τους.

Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής αυτού του προτεινόμενου έργου, ο οδηγός/υπόδειγμα (blueprint) της έρευνας μας θα αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο για την εκτίμηση της δυνητικής επίπτωσης των μεταβαλλόμενων διεθνών συνθηκών που επηρεάζουν τον ελληνικό τουριστικό κλάδο καθώς και στην αξιολόγηση των τουριστικών πολιτικών, δράσεων και δραστηριοτήτων των ελληνικών ιδιωτικών και κρατικών φορέων, των μικρών ή μεγάλων ξενοδοχείων και επιχειρήσεων που συμμετέχουν στον τουριστικό τομέα. Άμεσα ωφελούμενες είναι οι τουριστικές επιχειρήσεις της περιφέρειας ενώ έμμεσα ωφελούμενος είναι ο πληθυσμός της περιφέρειας μέσω της αύξησης του περιφερειακού ΑΕΠ.

 

Στόχοι του έργου

  • Αναγνώριση των παραγόντων που επηρεάζουν τη ζήτηση του τουρισμού
  • Αξιολόγηση της χρονικής επίπτωσης κάθε παράγοντα ξεχωριστά και προσδιορισμός της αποτελεσματικής χρονικής δράσης των μέσων και δράσεων τουριστικής πολιτικής που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ιδιωτικοί και κρατικοί φορείς όταν οι βραχυπρόθεσμοι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τις τουριστικές ροές μεταβάλλονται.
  • Μοντελοποίηση και πρόβλεψη τουριστικών αφίξεων με τη χρήση διαφορικών εξισώσεων

Η ερευνητική ομάδα

Τσούνης Νικόλαος

Τσούνης Νικόλαος

Καθηγητής - Επιστημονικά υπεύθυνος ΕΕ4

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
ntsounis (at) uowm.gr

Βλάχβεη Ασπασία

Βλάχβεη Ασπασία

Καθηγήτρια

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
avlahvei (at) uowm.gr

Μονοβασίλης Θεόδωρος

Μονοβασίλης Θεόδωρος

Καθηγητής

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
tmonovasilis (at) uowm.gr

Αγιομυργιανάκης Γεώργιος

Αγιομυργιανάκης Γεώργιος

Καθηγητής

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
georgeagios (at) hmu.gr

Δριτσάκη Χάϊδω

Δριτσάκη Χάϊδω

Καθηγήτρια

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
cdritsaki (at) uowm.gr

Σαριαννίδης Νικόλαος

Σαριαννίδης Νικόλαος

Καθηγητής

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
nsariannidis (at) uowm.gr

Καλογηράτου Ζαχαρούλα

Καλογηράτου Ζαχαρούλα

Καθηγήτρια

Τμήμα Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
zkalogiratou (at) uowm.gr

Δραστηριότητες

Δημοσιεύσεις:

Είναι υπό συγγραφή ή έχουν υποβληθεί για δημοσίευση οι ακόλουθες εργασίες:

  1. Tsounis, N.; Vlachvei, A.; Bertsatos, G.; Iliopoulou, E.; ‘Revenue Determinants in Alternative Tourism Market: A LASSO Approach’, International Journal of Contemporary Hospitality Management (submitted)
  2. Tsounis, N. (with Dritsaki,C.; Agiomirgianakis,G.; Vlachvei, A.; Bertsatos,G.; Iliopoulou, E.; Monovasilis, T.), ‘Expenditure Share Elasticities in a Tourism AIDS model for the Region of Western Macedonia’, (in preparation).
  3. Tsounis, N. (with Dritsaki,C.; Agiomirgianakis,G.; Vlachvei, A.; Bertsatos,G.; Iliopoulou, E.; Monovasilis, T.), ‘Determinants of Tourism Demand in the Region of Western Macedonia’, (in preparation).
  4. Tsounis, N. (with Bertsatos, G.; Kalogiratou, Z.; Monovasilis, T.), ‘A Computational Model for predicting Tourist arrivals in the Region of Western Macedonia’, (in preparation).
  5. Tsounis, N. (with Bertsatos, G.; Kalogiratou, Z.; Monovasilis, T.), (forthcoming), ‘Modeling Tourist Arrivals with the use of Differential Equations: the case of alternative tourist in Greece’, in N. Tsounis and A. Vlachvei (eds.), Springer Proceedings in Business and Economics ICOAE2022.
Παρουσάσεις σε συνέδρια:

Αποτελέσματα

Π4.1.1: Έκθεση επισκόπησης βιβλιογραφίας

Π4.2.1: Βάση δεδομένων με τα συλλεχθέντα πρωτογενή / δευτερογενή στοιχεία.

Π4.3.1: Έκθεση μοντελοποίησης τουριστικών αφίξεων.

Π4.4.1: Έκθεση χρονικής αποτελεσματικότητα πολιτικών τουρισμού.

Π6.2.4: Εργασίες (3) σε επιστημονικά συνέδρια/περιοδικά από το ΠΕ4

Copyright © 2021 Agrotour. All Rights Reserved.

Μετάβαση στο περιεχόμενο